Ananias en Saffira

24 juni 2017  001 ananias sapphira

Ananias en Saffira hebben een slecht plan bedacht. Ze zullen land gaan verkopen en dan een deel van het geld naar de apostel Petrus brengen. Hij kan het geld dan uitdelen aan de armen. Maar ze zullen dan net doen alsof ze al het geld geven, zodat de mensen goede dingen over hen aan elkaar gaan vertellen. Het andere geld houden ze zelf. Niemand die daar toch achter komt en dan zijn wel alle mensen blij met hen. Als ze gewoon zeggen dat het al het geld is van het land, weet niemand dat ze zelf nog wat geld in huis hebben. Ananias en Saffira zijn dus van plan te liegen! Dat is niet goed. God wil dat niet.

Als Ananias het geld bij Petrus gaat brengen, zegt Ananias dat dit al het geld is wat ze voor het land hebben gekregen. Ananias verwacht dat Petrus en de gemeente er heel blij mee is maar Petrus is heel boos op Hem. God heeft hem namelijk verteld dat Ananias liegt. Ananias valt voor straf dood op de grond neer. Zo erg vindt God het als je liegt! Jij hebt die straf ook verdiend, maar als je in de Heere Jezus gelooft, zal Hij de straf voor jou dragen.

Na een poosje komt Saffira ook naar Petrus toe. Petrus vraagt aan haar of het geld dat hij heeft gekregen al het geld is. 'Ja', zegt Saffira. Ook zij valt voor straf dood op de grond neer en wordt begraven. God wil dat je altijd eerlijk bent en dat je niets doet waar Hij verdrietig van wordt. Als het soms per ongeluk wel gebeurt en je hebt er berouw over, mag je het aan Hem vertellen en dan wil Hij het vergeven en de straf voor jou dragen.

 

Afdrukken E-mail

Een verlamde man genezen

10 juni 2017 IMG 0791

Petrus en Johannes zijn op weg naar de tempel. Als ze bij de tempel komen, zit daar een man. Hij roept: Aalmoes! Aalmoes! Heeft u wat geld voor mij? Voor hem ligt een bakje. Sommige mensen gooien wat geld erin. Ze hebben medelijden met deze man. Hij kan niet lopen. Hij is verlamd.
Petrus en Johannes stoppen bij deze man. Petrus kijkt de man aan. Hij zegt: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb dat geeft ik u. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. Petrus pakte de hand van de man en trok hem overeind. Op datzelfde moment merkte de man dat hij kon lopen. Hij sprong op en wandelde! De man huppelt en springt en loopt met Petrus en Johannes mee. Hij prijst God. Hij dankt de Heere voor het wonder!

De andere mannen in de tempel keken heel verbaasd. Is dat die verlamde man die nu kan lopen? Hoe kan dat toch dat hij weer lopen kan? Petrus gaat vertellen dat het door de kracht van de Heere Jezus is. Petrus vertelt hen over dat de Heere Jezus is gestorven, maar ook is opgestaan. Hij zegt tegen hen: heb daarom berouw en kom tot bekering, zodat uw zonden vergeven kunnen worden. De Heere zegt dat ook tegen jou: kom tot Mij, vertel je verkeerde dingen die je gedaan hebt, zodat Ik ze zal vergeven. Als jij in de Heere Jezus gelooft, vergeeft Hij jou en komt het weer goed tussen jou en God.

Toen Petrus sprak, en God de eer gaf, gingen veel mensen in de Heere Jezus geloven.
De godsdienstige leiders en de tempelwacht merken dat en komen naar Petrus en Johannes toe. Ze willen niet dat zij dit zeggen. Ze nemen hen gevangen. Ze zeggen dat ze niet over de Heere Jezus mogen spreken. De Heere zorgt ervoor dat ze weer vrij komen. En Petrus en Johannes blijven vertellen over de Heere Jezus en geven Hem de eer.

Afdrukken E-mail

De komst van de Heilige Geest

27 mei 2017 pinksteren

In een grote zaal in Jeruzalem waren de discipelen bij elkaar, ze hadden een opdracht gekregen van de Heere Jezus nadat Hij naar de hemel was gegaan, ga naar Jeruzalem en bid daar om de komst van de Heilige Geest. Die zal Ik uit de hemel sturen en Hij zal jullie helpen om te vertellen over mij aan alle mensen.

En zo waren ze bij elkaar. Tot opeens ze een geluid hoorden alsof het heel hard stormde. Maar buiten was er niets te zien wat op en harde wind leek. Ook mensen die voorbij het huis liepen stonden stil en keken verbaast rond. Maar niet alleen het geluid van een harde wind, op de hoofden van de discipelen kwamen vlammen, zomaar.. Er waren veel mensen in Jeruzalem uit veel verschillende landen. En al die mensen hoorde de discipelen praten in hun eigen taal. Wat zou dit te betekenen hebben? Het zijn de tekenen van de Heilige Geest die naar de aarde is gekomen!
En daar gaan de discipelen ook van vertellen. De mensen staan stil en luisteren goed. Jullie hebben de Heere Jezus aan het kruis gehangen zegt Petrus en dat was waar. Jezus die helemaal niets verkeerds had gedaan hadden zij gedood. De mensen kregen spijt, dit had nooit mogen gebeuren! En ze vragen aan Petrus: Wat moeten we nu doen? Geloof in de Heere Jezus en je zal behouden worden zegt Petrus. En die boodschap is nog steeds hetzelfde voor jou en voor mij. Wij worden met een donker hart vol zonde geboren maar omdat de Heere Jezus aan het kruis gestorven is kan ons hart weer schoon worden. Als we bidden en onze verkeerde dingen tegen God vertellen en Hem vragen of Hij ze wil vergeven. Dat doet de Heere Jezus heel graag! En dan komt de Heilige Geest in je hart, die helpt je om te leven zoals God dat graag wil. Die helpt je om niet meer te liegen, niet meer te plagen maar juist om aardig te zijn voor andere mensen. Om andere mensen te vertellen van de Heere Jezus zodat ook zij gaan bidden en vergeving ontvangen.
Alle mensen die in deze bijzondere wonderen hadden meegemaakt gaan ook weer naar huis en thuis vertellen ze wat ze gehoord en gezien hebben.
En jij? Vertel jij ook aan je vriendjes of thuis over de Heere Jezus?

Afdrukken E-mail

Het wonder van het brood

13 mei 2017 brood

 

De Heere Jezus is aan een hele groep mensen aan het vertellen. Hij vertelt aan hen dat ze allemaal verkeerde dingen doen. Maar Hij brengt ook een goede boodschap aan hen: Hij kan al hun verkeerde dingen vergeven! De Heere Jezus vertelt de hele dag.

Aan het eind van de dag vinden de leerlingen van de Heere Jezus dat het tijd wordt om de mensen naar huis te sturen, want anders kunnen ze nergens meer brood kopen voor de volgende dag. Maar de Heere Jezus wil de mensen niet naar huis sturen; de leerlingen moeten maar voor brood zorgen.

Ze leerlingen kijken elkaar verbaasd aan. Zij hebben helemaal geen geld en ook geen brood! Daarom gaan ze op zoek of één van de mensen wel brood bij zich heeft. Ze vinden iemand die vijf broodjes en twee visjes heeft. Zou dat genoeg zijn? Er zijn wel 5000 mensen!

Maar er gebeurt een wonder: de Heere Jezus gaat het brood breken en het lijkt wel of er steeds meer brood bijkomt. De discipelen hebben genoeg om uit te delen. Er blijven zelfs nog twaalf volle manden met brood over. Wat een wonder! De mensen hoefden niet met een lege maag naar huis.

De Heere Jezus zorgt nu nog steeds voor ons eten; Hij zorgt ervoor dat er groente en aardappels op het land groeien. Maar het belangrijkste is dat Hij ook zorgt voor ons hart doordat Hij onze verkeerde dingen wil vergeven. Dan is ons hart niet leeg, maar helemaal vol. Dan is hij helemaal vervuld net als de mensen die vol waren van het brood.

Afdrukken E-mail

Hij is opgestaan!

22 april 2017  2011bu1

Verdrietig zitten de vrienden van de Heere Jezus bij elkaar. Hoe moet dat nu? Hij leeft niet meer. Hoe kan dat nu? Ze kunnen niet zonder Hem. De vrouwen willen nog graag iets doen. Ze nemen zalf mee en gaan naar het graf. Maar als ze bij graf komen is het graf open. Maria Magdalena holt snel terug naar de vrienden. Het graf is leeg, ze hebben Hem meengenomen. Petrus en Johannes gaan naar het graf. Ze kijken in het graf. Het graf is leeg! Maar de doeken liggen netjes opgevouwen. Dan is Hij niet gestolen. Er is iets heel bijzonders gebeurd. Petrus en Johannes gaan weg.
Maar Maria Magdalena is zo verdrietig. Hoe moet dat nu? Hij leeft niet meer. Zijn lichaam is weg. Hoe moet dat nu met dat zwarte hart van haar. Hoe blijft dat wit? Ze heeft geen vrede als Hij er niet is.
Door haar tranen heen kijkt ze in het graf. Dan ziet ze opeens een man met witte kleren, een engel. Hij zegt: ‘Waarom bent u zo verdrietig?’ Maria zegt: ‘Ze hebben Hem meegenomen’. Dan draait ze zich om. Maar in de hof waar het graf ook is, ziet ze een man. Het zal vast de tuinman wel zijn. Dan spreekt de tuinman tot haar: ‘Mevrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? O, de tuinman zal het wel weten. Maria antwoordt: ‘Als u Hem meegenomen hebt, vertel het mij, dan zal ik Hem weer meenemen en begraven’.

Dan klinkt daar de stem: Maria! O, die stem herkent ze! Het is de stem van de Heere Jezus. Ze draait zich om en zegt: Meester!
O, het is echt de Heere Jezus. Hij is opgestaan! O, nu is ze werkelijk gelukkig.

Dan gaat Maria terug naar de vrienden van de Heere Jezus om te vertellen dat Hij is opgestaan. Maar de vrienden geloven het niet. Maar dan, als de deuren zelfs op slot zitten, staat de Heere Jezus in het midden. Hij zegt: Vrede zij u! Ja, nu is er werkelijk vrede omdat Hij er is. Ze zien het. Hij is opgestaan. Nu kan dat zwarte hart wit worden en wit gemaakte hart, wit blijven. Heb jij je zwarte hart, die zwart is door alle verkeerde woorden, gedachten en dingen die je doet, al gegeven aan de Heere? Dan heb je vrede en mag je later bij Hem komen omdat Hij opgestaan is uit de dood. Daarom kun je eeuwig bij Hem leven na de dood. Met je zwarte hart blijft het duister en kun je niet bij de Heere komen. Met het witte hart wordt het licht en vrede en kom je bij de Heere.

                                                                                                              

Afdrukken E-mail